Co mít na paměti při užívání služby Pickey
aneb podmínky jejího užití

Jsme Pickey a chceme podporovat férové šíření autorské tvorby. K tomu jsme spustili platformu Pickey přístupnou na stránkách www.pickey.cz, na které se teď nacházíte – aby pomáhala najít začínajícím tvůrcům cestu, jak mohou monetizovat svůj kreativní obsah.

Předtím, než začnete Pickey využívat, se seznamte s těmito podmínkami.

Pokud se na Pickey pohybujete, a to bez ohledu na to, zda jste registrovaní nebo ne, máme za to, že jste si podmínky přečetli a souhlasíte s nimi. Stáváte se uživateli Pickey. Odeslání žádosti o registraci a zveřejnění obsahu považujeme za odeslání vaší objednávky na poskytnutí našich služeb. Náš vztah se řídí právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

Pokud nejste registrovaní pro zveřejňování obsahu a přesto využíváte naše služby, máte povinnost využívat naše služby v souladu s našimi podmínkami. V opačném případě vám můžeme využívání našich služeb znepřístupnit. Mimo jiné jako takoví uživatelé prohlašujete, že nejste podnikatelé, resp. obsah užíváte pro nepodnikatelské ú­čely.

Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek. Případné spory budou rozhodovat české soudy. Tyto podmínky jsou v češtině. Za Pickey stojí společnost NEBUDE s.r.o., sídlem Šmeralova 292/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČ: 096 50 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339704 („Pickey“, „my“).

Kdykoliv se na nás můžete obrátit na e-mailovou adresu ahoj@pickey.cz nebo písemně na adresu našeho sídla (Šmeralova 292/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč).

Naše kontakty jsou:
e-mail: ahoj@pickey.cz
tel.č.: +420 605 579 042

1. část
Registrace a užívání Pickey

Pickey můžete jako uživatel využívat i bez nutnosti se registrovat, jenom díky registraci však budete mít možnost využívat mnoho funkcí, které Pickey nabízí – můžete se třeba zaregistrovat jako tvůrce, podporovat své oblíbené tvůrce nebo dělat rovnou obojí.

V každém případě musíte být fyzická osoba starší 15 let. Pokud se kdykoliv ukáže, že jste nám uvedli nepravdivé tvrzení o vašem věku, budeme to považovat za podstatné porušení těchto podmínek. Pokud jste registrovaným uživatelem Pickey, může to vést i ke zrušení účtu. Podrobnosti uvádíme níže v pasáži Zrušení účtu.

Registraci provedete na našich stránkách.

Na zaregistrování nemáte nárok, vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv žádost o registraci.

Váš účet bude neodmyslitelně spjat s vaší osobou a jako takový nemůže být prodán nebo předán někomu jinému.

Když vyplňujete vaše údaje v rámci registrace,

nezapomeňte na to, že nám musíte vždy uvádět správné a pravdivé údaje a při jakékoliv změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné. Při registraci nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, tento souhlas je nutný, bez jeho udělení vám nemůžeme poskytovat naše služby. Podívejte se na více informací o zpracování osobních údajů.

Chraňte svůj účet.

Mějte vždy na paměti, že nesete odpovědnost za všechno, co se v rámci vašeho účtu bude dít. Z toho důvodu doporučujeme uživatelský účet zabezpečit silným heslem a udělat maximum pro to, abyste svůj účet uchránili před neoprávněným přihlášením. Jakékoliv jednání z vašeho účtu totiž budeme primárně přisuzovat vám.

Zrušení účtu

a) Z vašeho rozhodnutí
Váš účet můžete kdykoliv zrušit, stačí nás kontaktovat na e-mail ahoj@pickey.cz. nebo účet zrušit v uživatelském rozhraní.
Účet znepřístupníme jak vám, tak ostatním – nebudou ho moci vyhledat (tedy ani vaši tvorbu). Necháme vám jeden rok na rozmyšlenou – v této lhůtě se nám můžete ozvat na e-mail, že jste si smazání rozmysleli a chcete účet zpět, případně účet aktivovat pomocí přihlášení. Měsíc před uplynutím jednoho roku se vám ještě jednou připomeneme, jestli jste si smazání účtu nerozmysleli. Po uplynutí jednoho měsíce bez vaší reakce účet nenávratně smažeme. Za případné újmy vzniklé v souvislosti se smazáním účtu neodpovídáme.

Před zrušením účtu, pokud jste tvurci, prosíme, mějte na paměti své závazky vůči uživatelům!

b) Z rozhodnutí Pickey
Pamatujte, že sami můžeme přerušit přístup do vašeho účtu, omezit jeho funkci anebo jej přímo zrušit (rozhodneme se podle závažnosti situace) a to zejména, když:

 1. jakkoliv porušíte Zásady komunity nebo hodnoty z nich vyplývající;
 2. jakkoliv porušíte tyto podmínky;
 3. umožníte neoprávněné osobě používat Pickey nebo obsah, který vám byl jako uživateli tvůrcem zpřístupněn;
 4. nebudete dostatečně způsobilí k tomu se na Pickey zaregistrovat;
 5. budete sdílet informace, které by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst Pickey;
 6. budete šířit spam;
 7. budete publikovat obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit třetí osobu (jak fyzickou, tak právnickou);
 8. budete nahrávat obsah, který nejste oprávněni na Pickey nahrát (a to zejména z hlediska autorského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže apod.);
 9. budete publikovat nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině;
 10. budete publikovat obsah, který porušuje zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo obchodní tajemství třetí osoby;
 11. budete publikovat obsah, který omezuje jakýmkoliv způsobem funkčnost Pickey;
 12. budete zneužívat práva, která máte nebo vám poskytuje naše služba, šikanózním způsobem;
 13. porušíte ustanovení právních předpisů nebo dobré mravy jiným způsobem.

O porušení a případném zrušení (příp. přerušení nebo omezení) vám dáme vědět. Můžeme posoudit, nakolik je vaše porušení závažné a zda na jeho základě přistoupíme k přerušení či omezení účtu. Můžeme vám dát čas k nápravě, v případě vážnějších porušení účet rovnou bez náhrady zrušit.

Pokud ke zrušení účtu (nebo jednotlivé služby) dojde v případě tvůrce, dosud nevyplacenou podporu od uživatelů vrátíme po odečtení nákladů a provize Pickey zpátky v poměrné výši uživatelům, kteří podporu tvůrci zaplatili. Předplatitelé obsahu tvůrce, vezměte na vědomí, že plnou refundaci (pokud se nejednalo o dar, ale o předplatné služeb tvůrce), je zapotřebí vyžadovat po tvůrci samotném. Pickey v tomto případě nenese odpovědnost za poskytování slíbené služby ze strany tvůrce.

Pokud jste podporovali tvůrce a zrušíte si účet nebo my vám zrušíme účet pro porušení podmínek z vaší strany, vámi uhrazenou částku nevracíme a vyplácíme ji tvůrci podle těchto podmínek.

Pokud si předplácíte určitý obsah na měsíc, rozumí se měsícem časový úsek 30 (resp. 31) dnů, ne daný kalendářní měsíc, ve kterém došlo k platbě.

Pokud budeme mít podezření, že jednáte protiprávně, máme právo uvědomit příslušné úřady.

Z naší strany také může dojít k ukončení služeb. Jste-li zaregistrovaní, v takovém případě vám dáme vědět a služby ukončíme s 15denní výpovědní dobou. Ke smazání uživatelského účtu dojde v tomto případě bezodkladně poté, co vyřešíme veškeré potřebné záležitosti spojené s vypořádáním závazků.

Vaše odpovědnost

Připomínáme, že veškerá odpovědnost za aktivitu na vašem účtu jde za vámi. Odpovídáte za to, že v rámci vašeho účtu nebude docházet k žádné protiprávní činnosti; činnosti, která je v rozporu s těmito podmínkami, dobrými mravy anebo činnosti, která je v rozporu se Zásadami komunity – a to jakýmkoliv způsobem.

Samozřejmostí je, že nesmíte zveřejňovat protiprávní obsah nebo obsah, který by byl v rozporu s našimi Zásadami komunity, dobrými mravy nebo těmito podmínkami, k tomu uvádíme podrobnosti také výše. Zároveň zakazujeme jakékoliv jednání, které by nezákonně poškozovalo ostatní uživatele Pickey, jakékoliv třetí osoby nebo naši technickou infrastrukturu.

Pokud takové jednání zjistíme, můžeme proti vám zahájit náležité kroky k naší ochraně (vč. přerušení, omezení nebo zrušení účtu) anebo ochraně třetích stran, a to včetně právních kroků.

Jako tvůrci také odpovídáte za to, že poskytujete služby, ke kterým jste se jednotlivým uživatelům zavázali – ve slíbené kvalitě i četnosti nebo množství.

Dovolujeme si upozornit, že obsah, který tvůrci na Pickey sdílejí, nesmíte bez jejich svolení dál jako uživatelé šířit. Takové chování porušuje jejich autorská a osobnostní práva.

Produkty třetích stran

Pickey umíme propojit s produkty třetích stran. Vždy je na vás, jestli si dané možnosti propojení využijete. Pokud ano, předpokládáme, že souhlasíte s předáním vašich údajů těmto třetím subjektům. Jak bude třetí strana s vašimi osobními údaji nakládat je mimo naši sféru vlivu. Odpovídají za to pouze dané třetí strany. Na podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů se podívejte sem.

2. část
Tvůrci na Pickey

Pokud tvoříte svůj obsah a chcete ho publikovat, jste na správném místě. Pickey nabízí prostor pro všechny tvůrce, kteří se budou chovat v souladu s právem a dobrými mravy, dodržovat naše podmínky a respektovat naše Zásady komunity.
Jakožto registrovaný uživatel si můžete založit svůj profil, kde můžete prezentovat svojí práci.

Co můžete a nemůžete publikovat?

Publikovat můžete jenom obsah, který jste vytvořili – máte k němu autorská práva, případně obsah třetích osob, od kterých máte k takovému nakládání jejich svolení. Zveřejnit můžete také cizí autorský obsah, pokud takové zveřejnění spadá pod výjimky z autorského práva (např. citace, zpravodajská licence), je ale vždy na vás, abyste si ověřili, že pod tyto výjimky zveřejnění skutečně spadá. Odpovědnost za legální obsah jde vždy plně za vámi. Dále zakazujeme:

 • publikovat obsah, který je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
 • publikovat obsah, který je hodnotově v rozporu s našimi Zásadami komunity;
 • publikovat obsah, který by propagoval jakékoliv zákonem zakázané věci k propagaci – zejména alkohol, tabákové výrobky, zbraně, zdravotnické přípravky;
 • publikovat obsah propagující násilí;
 • publikovat obsah svádějící k nelegální činnosti;
 • publikovat obsah propagující hazardní hry;
 • publikovat obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit třetí osobu (jak fyzickou, tak právnickou);
 • nahrávat obsah, který nejste oprávněni na Pickey nahrát (a to zejména z hlediska autorského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže, zveřejnění neoprávněným osobám/publiku apod.);
 • publikovat nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině;
 • publikovat obsah, který porušuje zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo obchodní tajemství třetí osoby;
 • pořádat veřejné sbírky;
 • publikovat obsah, který omezuje jakýmkoliv způsobem funkčnost Pickey.

Mějte na paměti, že se na naší síti nesmí šířit zejména reklama na tabák a tabákové výrobky, elektronické cigarety, hazardní hry, zbraně, léčiva a zdravotnické pomůcky.

Publikace erotického obsahu obecně není zakázána, zakazujeme jej však publikovat mimo určenou kategorii- Akt. Zároveň zakazujeme publikovat jakýkoliv pornografický materiál, obsah zobrazující osobu mladší 15 let (nebo vypadající jako mladší 15 let) s erotickým nebo sexuálním kontextem nebo podtextem, jakékoliv vyobrazení sexuálního aktu fyzické osoby/osob či jakýkoliv jiný podobný obsah, který by mohl být považován za protiprávní, nevhodný nebo proti dobrým mravům.

Jak může Pickey s vaším obsahem nakládat?

Pokud na Pickey nahrajete svůj obsah, souhlasíte s tím, že nám tím k němu udělujete nevýhradní, územně neomezenou, bezúplatnou licenci, která trvá po dobu trvání vašich autorských práv. S vaším dílem můžeme libovolně nakládat, užívat ho, rozmnožovat, šířit, zveřejňovat, tvořit odvozená díla. Vše však budeme dělat pouze za účelem propagace vašeho obsahu a Pickey jako služby.
Vaše data pravidelně zálohujeme, nicméně doporučujeme, abyste si všechna svá data zálohovali na vlastní úložiště. Za poškození nebo ztrátu dat neodpovídáme.

Za jakých podmínek Pickey vyplatí tvůrci jeho výdělek?

Jako tvůrce můžete být uživateli podporován dvěma způsoby:

 1. nastavíte až tři předplatné, do kterých se mohou registrovaní uživatelé přihlásit a ve kterých mohou získávat váš příslušný obsah – za konzumaci daného obsahu uživatel uhradí cenu jím zvoleného předplatného (odběratelé předplatného č. 1 vidí váš obsah z předplatného č. 1, odběratelé předplatného č. 2 vidí váš obsah z předplatného č. 1 a č. 2, odběratelé předplatného č. 3 vidí obsah všech tří předplatných);
 2. u každého vašeho veřejného příspěvku mají uživatelé (i ti neregistrovaní) možnost vám jednorázově přispět – „tipování“ uživatelé provedou prostřednictvím platební brány GLOBAL PAYMENTS – jednoduše zadají částku, kterou si vás přejí za daný obsah podpořit.

Z výdělku, na který si jako tvůrce výše uvedenými způsoby za měsíc přijdete, si Pickey odečte (jednostranné započítá) svou odměnu za zprostředkování – vždy aktuální výši Pickey odměny najdete v ceníku.

Vždy nám udržujte aktuální informace o vašem účtu, na který máme poslat vaši odměnu.

Nezapomeňte, že se jedná o příjem a je potřeba ho danit v souladu s právními předpisy. Za splnění všech právních předpisů v oblasti těchto příjmů nesete plnou odpovědnost.

Výdělek tvůrcům vyplácíme za uzavřený kalendářní měsíc, zpětně a pouze na český účet.

Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu uvedenou v účtu.

Standardní doba vyplacení nashromážděného měsíčního výdělku tvůrce je do 60 dní od ukončení daného měsíce. Tato doba se však může prodloužit, o případném prodloužení a odhadovaném termínu výplaty budeme tvůrce informovat e-mailem.

Platby od uživatelů můžeme posuzovat a případně i zadržet, a to jak ve směru od uživatele k nám, tak ve směru od nás k tvůrci, a to zejména pro podezření z porušení našich podmínek, Zásad komunity anebo pro porušení právních předpisů nebo dobrých mravů. V takovém případě se budeme snažit tvůrce nebo uživatele co nejdříve kontaktovat a na tuto skutečnost upozornit. Pokud k vyřešení situace nedojde, můžeme v případě porušení podmínek na straně tvůrce platby po odečtení nákladů Pickey vrátit uživatelům.

Nezapomeňte, že jste odpovědní za osobní údaje uživatelů, kteří se rozhodli vás podpořit – jste totiž správci jejich osobních údajů (uvidíte jejich jméno a e-mail). Přečtěte si k tomu více o zásadách zpracování osobních údajů.

Nezapomeňte také, že jako tvůrci odpovídáte za to, že poskytujete služby, ke kterým jste se jednotlivým uživatelům zavázali – ve slíbené kvalitě i četnosti nebo množství.

Jak mohou s obsahem od tvůrce nakládat jeho přispěvatelé?

Tím, že tvůrce podpoříte, nezískáváte žádná autorskoprávní oprávnění k jeho dílu – nemůžete ho využívat v autorskoprávním smyslu (nedovolí-li vám to výslovně sám tvůrce).

Pokud vám tvůrce nabídne v rámci svého placeného obsahu jakýkoliv obsah, za veškeré právní náležitosti prodeje, doručení, poskytování a jiných obdobných způsobů nabytí daného práva od tvůrce odpovídá pouze tvůrce a v žádném případě Pickey.

3. část
Co dále potřebujete vědět

Pickey nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah nahraný na platformu, jde vždy výlučně o odpovědnost osoby, která daný obsah na platformu nahrála.

Pickey obsah proaktivně samostatně nekontroluje, proto pokud na platformě uvidíte závadný obsah, prosíme, nahlaste nám ho na e-mail ahoj@pickey.cz nebo prostřednictvím tlačítka Nahlášení závadného obsahu. Situaci posoudíme a pokud shledáme, že jde skutečně o závadný obsah, obsah znepřístupníme a upozorníme danou osobu, která obsah nahrála. Situaci můžeme řešit i s orgány činnými v trestním řízení či jinými úřady.

V případě nahlášení nevhodného obsahu nebo obsahu, který je protiprávní, proti dobrým mravům, proti našim podmínkám nebo proti Zásadám komunity, si vyhrazujeme právo takový obsah posoudit a případně zablokovat. O této skutečnosti budeme uživatele, který daný obsah nahrál, informovat.

Vyhrazujeme si právo označit vámi publikovaný obsah za dezinformační. O takové skutečnosti vás budeme informovat, máte právo se proti takovému označení bránit, je však potřeba, abyste nám dodali dostatečně odůvodněnou argumentaci. Vyhrazujeme si právo o takové dostatečnosti rozhodnout sami.

Vyhrazujeme si právo bez varování odstranit z Pickey veškerá nenávistná prohlášení a protiprávní nebo jinak nevhodný obsah.

Zjevné zneužití nahlašovacího systému hodnotíme jako porušení těchto podmínek.

Autorská práva

Pickey jako celek a všechny jeho části jsou chráněny autorskými právy. Bez našeho svolení nejde jakoukoliv část libovolně využívat.
Abyste ale mohli Pickey používat, udělujeme vám k tomu nevýhradní oprávnění – licenci. Neomezujeme užívání územně, omezujeme ho však časově – jen po dobu vašeho aktivního využívání služby. Licenci nemůžete postoupit na třetí osoby ani udělovat podlicence. Náš obsah zakazujeme dále rozmnožovat, rozšiřovat, či jakýmkoliv jiným způsobem sdělovat třetím osobám, jakož i upravovat, měnit, doplňovat, spojovat s jiným obsahem nebo vytvářet na jeho základě odvozená díla. Licenci vám poskytujeme zdarma. Jediný způsob, jak můžete náš autorsky chráněný obsah (např. logo, texty na našich stránkách) využívat, je za účelem propagace Pickey nebo vaší tvorby na Pickey.

Jak využívat Pickey?

Na Pickey nebo jejich prvcích nesmíte provádět reverse engineering ani dekompilace, při užívání Pickey nesmí být obcházeny technické prostředky její ochrany.

Pickey nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili (tedy pro prezentaci vaší tvorby a případnou podporu tvorby), zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete Pickey využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je Pickey postaveno), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.

Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, nesmíte k Pickey přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakázáno je také jakkoliv zasahovat do běžného provozu Pickey, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit naši infrastrukturu.

Šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti je zakázáno.

Pokud máte nápad na vylepšení bezpečnosti Pickey, budeme moc rádi, pokud nám o tom dáte vědět na e-mail ahoj@pickey.cz a společně to probereme.

Jak je to s náhradou škody?

Pokud by došlo k situaci, kdy by proti nám vznesla nároky třetí strana pro vaše porušení povinností, zavazujete se nám uhradit škodu, včetně nemajetkové újmy a náklady, které nám s řešením této situace vzniknou, a to v plné výši.

Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude Pickey dočasně nedostupné. Takové případy však budou výjimečné a Pickey za tyto výpadky nerefunduje uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost Pickey.

Pokud vám našim jednáním prokazatelně vznikne škoda, uhradíme vám ji, avšak jen v případě, že jste tvůrce, a to do výše naší odměny za zprostředkování vaší tvorby za měsíc, ve kterém došlo ke vzniku škody. Toto se nevztahuje na škody, které nemůžeme ovlivnit.
Za následné, nahodilé nebo zvláštní škody, které vzniknou použitím nebo nemožností použití služeb Pickey, a to vč. ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty dat, neodpovídáme.

Neodpovídáme ani za vady propojení Pickey se softwary třetích stran.

Odstoupení od smlouvy a poučení o spotřebitelských právech

Pokud jste spotřebitelem, máme pro vás důležité upozornění.

V případě poskytování našich služeb nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy, pokud souhlasíte s dodáním služby před uplynutím lhůty k odstoupení. Uzavřením těchto podmínek souhlasíte s tím, že Vám bude služba aktivována, zpřístupněna, a tedy dodána ihned po zaregistrování, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR.

Pickey neběží tak, jak má?

Pickey je aplikace jako služba a pokud máte za to, že jako taková má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a naše služby proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu.
Důvodem k reklamaci nemůže být to, že služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje a uveďte následující: co konkrétně chcete reklamovat a proč, vaše kontaktní údaje a jak si přejete reklamaci vyřešit.

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení, kde vám uvedeme, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů (jste-li spotřebitelem). Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.

V případě oprávněné reklamace máto právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které musíte uplatnit do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je potřeba vytknout vadu.

Co když se něco změní?

Rozhraní Pickey a služby samotné můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah.

Tyto podmínky, a tedy i obsah naší smlouvy, můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí našich služeb. Pokud budou mít změny na vás jako registrovaného uživatele významný vliv, o změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit po přihlášení do rozhraní Pickey, kde budete na změnu upozorněni. Pokud změnu odsouhlasíte nebo se do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte, bude v poskytování Pickey za nových podmínek pokračováno. Naopak pokud dáte najevo v rámci jednoho měsíce od oznámení svůj nesouhlas, nebude vám umožněno Pickey do budoucna využívat a budeme mít za to, že jste nám dali výpověď našich služeb s 15denní výpovědní lhůtou, kdy po dobu této výpovědní lhůty bude platit poslední akceptované znění podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah mezi námi ukončen ke dni posledního dne výpovědní lhůty.

Prakticky se uplatní postup jako v případě vaší žádosti o smazání účtu – k tomu se dočtete více v pasáži Zrušení účtu. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.

Zásady zpracování osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, musíme zpracovat některé vaše osobní údaje. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail ahoj@pickey.cz nebo na adresu Šmeralova 292/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč . Rádi vám pomůžeme.

K čemu a kdy potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Abychom se mohli spojit ohledně vašich dotazů, máme na webu umístěný kontaktní formulář nebo chatbot. Údaje, které nám do něj vypíšete, budeme zpracovávat za účelem odpovědi na vaši zprávu. Pokud se dále domluvíme na další spolupráci, budeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data, která nám předáte, abychom vám mohli poskytnout naše služby nebo naopak vy poskytnout služby nám. Pokud se na spolupráci nedomluvíme, vaše údaje přestaneme zpracovávat nejpozději do 6 měsíců.

V případě smluvní spolupráce budeme vaše data zpracovávat 10 let ode dne, kdy mezi námi zanikne smluvní vztah.

V případě vaší registrace do uživatelského účtu nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 • Vaše údaje můžete ve svém účtu kdykoliv upravit a my je budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, pokud nám tedy váš souhlas neodvoláte (což můžete udělat kdykoliv – stačí nám napsat nebo zrušit účet v uživatelském rozhraní) – vezměte však na vědomí, že bez vašeho souhlasu vám nemůžeme naše služby spojené s uživatelským účtem poskytovat a že odvolání souhlasu považujeme za Zrušení účtu z vašeho rozhodnutí (viz Podmínky užití Pickey), kdy ztrácíte přístup do uživatelského účtu.
 • Účet znepřístupníme jak vám, tak ostatním – nebudou ho moci vyhledat (ani vaši tvorbu).
 • Necháme vám jeden rok na rozmyšlenou – v této lhůtě se nám můžete ozvat na e-mail, že jste si smazání rozmysleli a chcete účet zpět. Měsíc před uplynutím jednoho roku se vám ještě jednou připomeneme, jestli jste si smazání účtu nerozmysleli. Po uplynutí jednoho měsíce bez vaší reakce účet nenávratně smažeme.
 • Za jakoukoliv škodu spojenou se smazáním účtu neodpovídáme.

Vaši e-mailovou adresu zařazujeme do naší databáze pro zasílání newsletterů a informací týkající se Pickey a případných aktualit, které s vámi budeme chtít sdílet. Umožňuje nám to zákon č. 480/2004 Sb., ale e-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám ho k tomuto použití ponecháte, budeme ho mít v databázi 3 roky od měsíce, kdy jste naposledy uhradili Předplatné.

Vezměte na vědomí, že proti zasílání informací týkající se vašeho uživatelského účtu nejde vznést námitka – jde o zasílání e-mailů z důvodu plnění naší smlouvy.

Co nám to umožňuje?

Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR, z důvodu plnění smlouvy, případně z důvodu plnění právních povinností Pickey.

Na zpracování nejsme sami, využíváme zpracovatele.

Vaše data nikomu jen tak nepředáme. Přesto pro nás pracují některé společnosti, které se k datům dostanou proto, aby nám pomohli poskytovat naše služby nebo vypomohli s chodem firmy.
Jsou to konkrétně:

 • Pro hosting využíváme Wedos (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro zpracování a hosting videa a audia využíváme Mux (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro rozesílku transakčních e-mailů používáme MailGun (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro upozornění používáme Pusher (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro rozesílku newsletterů používáme Quanda (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro služby platební brány používáme Global Payments (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro účetnictví využíváme Fakturoid (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro automatizované monitorování chyb využíváme Sentry (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem),
 • Pro chatovou podporu využíváme Smartsupp (podívejte se, jak zpracovávají osobní údaje sem).

Jaká máte podle GDPR práva?

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Nemáme tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mějte na paměti, že…

Vystupujeme jako samostatný správce osobních údajů uživatelů Pickey. S osobními údaji pracujeme jenom tak, jak jsme popsali výše (+ v záložce Cookies).

V rámci poskytování našich služeb vám však mohou být zpřístupněny osobní údaje ostatních uživatelů (např. vašich přispěvatelů nebo naopak tvůrců) – uvidíte jejich jméno a e-mail. V takovém případě se také stáváte samostatnými správci těchto osobních údajů a nesete plnou odpovědnost za zpracování osobních údajů, které vám byly tímto způsobem zpřístupněny. Odpovídáte za to, že s osobními údaji budete nakládat pouze v rámci domluveného účelu.

Toto platí i obráceně. Pokud máte pocit, že některý uživatel nesprávně nakládá s vašimi osobními údaji, obraťte se přímo na něj, případně máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky můžete obrátit na soud.

Pokud by nám díky nebo v souvislosti s vaším neoprávněným nakládáním s osobními údaji uživatelů Pickey vznikla škoda (např. pokuta od příslušného úřadu), zavazujete se nám ji kompenzovat v plné výši.

Pokud využijete možnosti propojení Pickey s třetími stranami (např. využijete možnosti se přihlásit přes váš účet na Facebooku, Twitteru, Apple ID, atd.), z vašeho rozhodnutí propojit Pickey s těmito třetími stranami odvozujeme váš souhlas s předáním osobních údajů těmto subjektům. Vezměte na vědomí, že v takovém případě se stávají správci vašich osobních údajů a s vašimi osobními údaji budou nakládat v souladu se svými zásadami zpracování osobních údajů. Takové zpracování je již mimo sféru našeho vlivu a žádným způsobem za něj neodpovídáme.

Cookies

Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více si o naší práci s cookies můžete přečíst níže. Připomínáme, že se na nás můžete kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu ahoj@pickey.cz, písemně na adresu našeho sídla (Šmeralova 292/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč).

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies u nás používáme?

 • Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají
 • Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit
 • Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení
 • Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb, tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky
 • Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru této části.

Můžeme takové cookies zpracovávat?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně poskytovat.
Analytické, preferenční cookies a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Ten nám udělujete prostřednictvím cookies lišty.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.
Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem

Dále bychom chtěli zmínit:

S vašimi cookies pracujeme my. V některých případech s vašimi cookies může pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.
Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.
Více o zpracování osobních údajů najdete v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
pickey_session funkční Pickey po 2 hodinách identifikace sezení
XSRF-TOKEN funkční Pickey po 2 hodinách šifrovaný CSRF token
latest_search funkční Pickey po 10 dnech Poslední hledání uživatele, použito pro nabídku při otevření okna s vyhledáváním
consentPickey funkční Pickey po 1 roce Nastavení souhlasu s cookies
ssupp.vid funkční Smartsupp po 6 měsících ID návštěvníka
ssupp.chatid funkční Smartsupp sezení ID konverzace
ssupp.group funkční Smartsupp sezení poslední skupina návštěvníka
ssupp.opened funkční Smartsupp sezení indikátor otevření chat okna
ssupp.barclicked funkční Smartsupp sezení indikátor kliknutí na chat okno; potřebné pro automatické zprávy
ssupp.message funkční Smartsupp sezení obsah rozepsané zprávy při obnovení stránky
ssupp.unreaded funkční Smartsupp sezení počet nepřečtených zpráv
AWSALB funkční Smartsupp po 7 dnech generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání requestů na server
AWSALBCORS funkční Smartsupp po 7 dnech generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání requestů na server
_ga analytická Google 2 roky rozlišení jednotlivých návštěvníků webu
_ga_{id} analytická Google 2 roky uchování stavu sezení
muxData analytická Mux statistiky prohlížení audia a videa
_fbp analytická Facebook po 90 dnech rozlišení jednotlivých návštěvníků webu

Zásady Pickey komunity

Fandíme lidem, kteří mají co říct. Fandíme kvalitnímu obsahu, jehož tvůrce nechceme v tvorbě nijak omezovat, pokud to není nezbytně nutné.

Když nám pomůžete Zásady komunity udržet a třeba nás i upozorníte na to, když je někdo poruší, budeme moc rádi. A Pickey bude lepší.

Co je pro nás důležité:

Respekt

Občas je nutné říci i to, co je zdánlivě naprosto zřejmé. Takže: Lidé by se k sobě měli chovat hezky. Urážky, násilí, šikana, obtěžování, rasismus, týrání (čehokoliv živého), nenávistné komentáře a poznámky na Pickey nepatří. Ideálně tedy ani do světa mimo Pickey, ale na to už nedosáhneme.

Čestnost

Víte, co je to autorské právo a právo na duševní vlastnictví a dodržujete ho? Slíbili jste svým přispěvatelům něco, co nedokážete splnit, a uděláte místo toho něco jiného, abyste jim to vynahradili? Nemanipulujete s lidmi, kteří vám věří? Pak jste podle nás čestný člověk a jsme upřímně rádi, že vás tu máme.

Erotika

Nechceme zakazovat erotiku, protože lidské tělo je podle nás krásné, ale jestli toužíte vyloženě po pornu, víte, kam jinam jít. Pod erotikou si lze představit mnohé, ale aby byla hranice jasná, zde je definice porna, které tu opravdu nechceme: „Pornografie je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel, než podněcovat sexuální pud.” (zdroj: Wikipedia.cz)

Zákon

Ještě jednou něco zřejmého: Vše, co se podle zákona nesmí, se nesmí ani u nás. Jednoduché. A mimochodem – lidé například často neví, že zákon omezuje i následující:

 • Propagování alkoholu, cigaret či drog.
 • Právo na duševní vlastnictví, tedy tvorbu něčeho jedinečného, co nikdo jiný nesmí kopírovat.
 • Nabádání k sebepoškozování a sebevraždě.

Na základě porušení Obchodních podmínek a Zásad komunity si vyhrazujeme právo mazat komentáře a příspěvky a pozastavovat účty.